Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van CTS. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij jouw persoonsgegevens. CTS acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij CTS veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft CTS een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die CTS verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt CTS persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben -of die deze website bezoeken- kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) uitzendkrachten, payrollkrachten en opdrachtgevers van CTS. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers of business partners.

Waarvoor gebruikt CTS jouw persoonsgegevens?

Wij mogen enkel persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:
Jouw toestemming. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;

 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid; en
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van CTS, waarbij jouw belang niet prevaleert.

CTS verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzendorganisatie, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP'ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.
Meer specifiek vragen wij je om persoonsgegevens met ons te delen voor onder meer de volgende doeleinden:

 • om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om je te bemiddelen naar werk, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.
 • om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren (bijv. zzp-opdrachten).
 • om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de websites/social media/blogs van CTS.
 • om onze producten en dienstverlening te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij aanmelding/inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.

Op het moment dat je voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft CTS passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen CTS niet iedereen toegang heeft tot alle gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van CTS is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door CTS zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we gegevens?

CTS bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Persoonlijk contact met CTS

Veel contacten tussen jou en CTS verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker heb je via e-mail, social media (Facebook, LinkedIn) of via www.ctstechniek.nl contact met CTS. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van ons. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door CTS worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan onze website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. We registreren ook hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, telefoon. etc.('device'), wordt opgeslagen. Met deze cookies willen we het gebruik van de website vergemakkelijken, de prestaties en de gebruikservaring verbeteren en de relevantie van het aanbod op onze site verhogen. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer CTS persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

 • Recht op inzage in jouw gegevens
 • Recht op rectificatie van jouw gegevens
 • Recht op gegevenswissing (verwijdering) van jouw gegevens
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik van jouw gegevens
 • Recht op dataportabiliteit

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek.

Wij vragen je jezelf te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

CTS kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 23 augustus 2018. De meest recente versie vind je altijd op www.ctstechniek.nl
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

CTS - tel. 074-2917336 - e-mail: info@ctstechniek.nl

Heb je al een contactpersoon bij CTS? Dan kun je uiteraard ook met hem of haar contact opnemen.